คณะธิดาแม่พระ องค์อุปถัมภ์

logo-fma

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน

เป็นคณะนักบวชหญิงที่ตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดมีนิกา มัสซาแรลโล ที่ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1872 โดยดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อกระทำภารกิจเดียวกัน นั่นคือ ให้การอบรมเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความต้องการการพัฒนาในทุกด้าน ให้เติบโตขึ้น เป็นศาสนิกชนที่ดี และพลเมืองที่สุจริต จึงได้ก่อตั้งโรงเรียน ศูนย์เยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพ และหอพักหญิง เพื่อตอบสนองความต้องการของการศึกษา ขณะเดียวกันก็เอื้อให้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เสนอแนะให้เยาวชนได้เปิดใจสู่สังคม ร่วมใจกันยกระดับวัฒนธรรมที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความช่วยเหลือของคณะครูและผู้ปกครอง ตามรูปแบบของการอบรมของผู้ตั้งคณะ นั่นคือ “ระบบป้องกัน”

กิจการของคณะได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกาใต้ ฯลฯ อันเป็นเจตนารมณ์ ของผู้ตั้งคณะ ที่ประสงค์ให้เป็นคณะนักบวชนานาชาติ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.1931 ธรรมทูตซาเลเซียนหญิงรุ่นแรกจำนวน  5 คน ได้เดินทางจากประเทศอิตาลี เข้ามาในประเทศไทย และพักอยู่ที่ อ.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม การดำเนินชีวิตในดินแดนใหม่นี้  ต้องประสบกับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ สภาพอากาศ  อาหารการกิน และประเพณีวัฒนธรรม และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องภาษา แต่ทุกคนก็สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

จากบางนกแขวก กิจการของคณะก็ค่อย ๆ เติบโตและขยายกิจการไปเรื่อย ๆ  จนปัจจุบันนี้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีการดำเนินกิจการของคณะอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้การศึกษาอบรมแบบซาเลเซียนกับเยาวชน เป็นพิเศษสำหรับเยาวชนหญิงในความดูแล  ปัจจุบันคณะมีกิจการในด้านการให้การศึกษาอบรมในโรงเรียน  ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับหญิงผู้พิการทางสายตา บ้านพักนักศึกษา ฯลฯ  และทุกสถาบันที่อยู่ในความดูแลของคณะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง

www.fma.or.th

ornament (1)