คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก (VDB)

คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก (VDB)

เริ่มมีกลุ่มอาสาสมัครของนักบุญยอห์น บอสโก หรือ VDB ในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1973 เป็นกลุ่มสตรีผู้ซึ่งเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยการอุทิศตนเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้า ทำงานเพื่อส่วนรวม และดำเนินชีวิตยากจน ถือพรหมจรรย์ และนอบน้อม โดยไม่ได้แยกตัวจากการงานประจำที่ทำอยู่ และครอบครัว

มีบทบาทในแวดวงต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งการเข้าไปมีบทบาทในสังคม ทำให้สามารถที่จะเข้าใจความต้องการของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และจากจุดนี้เอง การตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกนั้น จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ornament (1)