คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล

dd

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM)

 คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

เดิมชื่อว่า “คณะชีสงเคราะห์ ” กำเนิดเนื่องมาจากพระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี หัวหน้าคณะธรรมทูตซาเลเซียนรุ่นแรก ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีนักบวชหญิงเพื่อร่วมมือกับพระสงฆ์ ในงานอภิบาลตามวัดต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลเรื่องอาหาร เสื้อผ้าพระสงฆ์ สามเณร อภิบาลเด็กหญิง เยาวชนหญิง และกลุ่มแม่บ้านโดยอุทิศชีวิตเพื่อทำความดีแก่ทุกคน โดยเฉพาะผู้ขัดสนทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ

พระสังฆราช กาเยตาโน ปาซอตตี ประมุขสังฆมณฑลาชบุรี  ประกาศสถาปนาคณะอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1937 ที่บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  โดยมีหญิงสาว 7 คน ซึ่งทำงานในโรงครัวของบ้านเณรซาเลเซียนที่บางนกแขวกได้เข้านวกภาพ ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1937 เพื่อวางรากฐานชีวิตนักบวชให้มั่นคงและเข้มแข็ง  พระสังฆราชกาเยตาโน  ปาซอตตี  ได้เชิญซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  2 ท่าน มาช่วยให้การอบรมในระยะแรก คือ ซิสเตอร์ อันตนเนียตตาโมเรลลาโต ซึ่งมารับหน้าที่เป็นนวกจารย์ และคุณแม่ลุยยีนา ดี โยร์โย มาเป็นอธิการิณีคนแรกในปี 1941 และอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงปี 1964 หลังจากผ่านขั้นตอนของนวกภาพที่เข้มข้น  นวกนารีรุ่นแรกจำนวน 6 คน ก็ได้ถวายปฏิญาณครั้งแรก  หลังจากนั้น คณะเล็ก ๆ ที่เพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวนี้  ก็เริ่มส่งซิสเตอร์ไปประจำทำงานตามวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑล

  • ในปี ค.ศ. 1964 คุณแม่อาคาทา ลัดดา สัตย์วินิจ ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก ให้เป็นอธิการิณีเจ้าคณะชาวไทยคนแรก
  • ในปี ค.ศ. 1971 เนื่องจากเหตุผลทางด้านภาษาได้เปลี่ยนชื่อคณะจาก “ ชีสงเคราะห์ ” มาเป็น “ คณะภคินีผู้รับใช้ดวง    หทัย นิรมลของพระแม่มารีย์ ” ซึ่งบ่งบอกเอกลักษณ์ของคณะได้ชัดเจนมากกว่า
  • ในปี ค.ศ.1987  คณะได้เข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน อย่างเป็นทางการ

http://www.sihm.or.th/

ornament (1)