คณะซาเลเซียน ของคุณพ่อบอสโก (SDB)

LOGO-SALESIAN (1)

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก (SDB)

คณะซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชชายที่คุณพ่อบอสโก จากการที่ท่านเล็งเห็นว่า กิจการเพื่อเยาวชนที่ยากจนของท่าน จำเป้นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้สืบทอด ท่านจึงได้ตั้งคณะนักบวชเพื่อจะได้มีสมาชิกที่อุทิศตนเพื่อการอบรมตามจิตตารมณ์ของท่าน จุดมุ่งหมายแรกของคณะซาเลเซียน คือการเปิดยุวสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย์ เพื่ออบรมให้เขาเป็นคนดี มีศีลธรรม และให้รู้จักหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อประเทศชาติ ต่อบิดามารดา ต่อตนเอง และต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน

เนื่องด้วยมีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่ยากจน และยิ่งกว่านั้นยังถูกทอดทิ้งปราศจากการอบรม ทางคณะซาเลเซียนจึงเปิดกิจการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า จากผุ้ใจบุญ และจากสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนด้วยกัน

กิจการของคณะซาเลเซียนได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งในจำนวนสมาชิก และจำนวนกิจการที่เปิดขึ้นเพื่อบรรดาเยาวชนมิใช่เพียงแค่ในประเทศอิตาลีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในต่างประเทศด้วย

http://www.salesianthailand.org/home/

ornament (1)