"การรักษาความมีระเบียบวินัย                       เป็นดังประทีปส่องทาง
         เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและบุคลิกที่เหมาะสม         พัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดีงาม
        วางตนอย่างภูมิฐานในสังคม                                 และเจริญชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข"


                  :: หลักการและเหตุผล    :: วัตถุประสงค   :: เกณฑ์การสมัคร    :: เงื่อนไข    :: การพักชั่วคราว    
  :: การจองที่พัก    :: เครื่องใช้ที่ต้องนำมา  ::ระเบียบการทั่วไป    :: การเยี่ยมเยียน  :: การักษาพยาบาล  :: ข้อห้าม   1. หลักการและเหตุผล

            คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ดำเนินการอบรมเยาวชนหญิงด้วยหลักการอบรมของนักบุญยวง บอสโกและ
            นักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนที่เรียกว่า “ระบบป้องกัน” โดยใช้
            เหตุผล             พัฒนาสติปัญญา
            ศาสนา             อบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม
            เมตตาธรรม     เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี
            เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้น เพียบพร้อมด้วยความรู้ และคุณธรรมอันดีงาม เป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ สามารถดำรงชีวิต       และประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตในอนาคต ฉะนั้นทางหอพักจึงมีนโยบาย

  • พัฒนาเยาวชนให้เติบโตสมบูรณ์ในทุกด้าน รู้จักใช้วิจารณญาณได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง เลือกตัดสินใจด้วยใจอิสระและมีเหตุผล
  • อบรมสั่งสอนโดยยึดหลักธรรมศาสนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างมโนธรรมที่เที่ยงตรง และซื่อสัตย์ ดังที่คุณพ่อบอสโกตั้งปณิธานไว้ว่า : อบรมเยาวชนให้เป็นศาสนิกชนที่ดี และเป็นพลเมืองที่สุจริต อันเป็นพลังเพื่อเผชิญอุปสรรคชีวิตด้วยความกล้าหาญ
  • อบรมสั่งสอน และติดตามโดยใกล้ชิดด้วยใจรัก ในจิตตารมณ์แบบครอบครัว เพื่อปั้นแต่งให้เป็นเยาวชนที่มีบุคลิกภาพดี มีใจบริสุทธิ์ ร่าเริง ขยัน มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้รับผิดชอบ มีใจโอบอ้อมอารีต่อทุกคน
  • ผูกสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณะซิสเตอร์ แม้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือออกจากหอพักไปแล้วก็ยังคงติดตามต่อไปด้วยใจรัก และห่วงใย อาศัยชมรมศิษย์เก่า เพื่อรับการอบรม คำแนะนำและกำลังใจ

   2. วัตถุประสงค์

        1. เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยด้านที่พักสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างจังหวัด
        2. เพื่อให้การอบรมด้านจริยธรรม ส่งเสริมให้มีคุณธรรมของกุลสตรี ตามแนวการอบรมของคุณพ่อบอสโก
             และมาเดอร์มัสซาแรลโล

   3. เกณฑ์การสมัคร

        1. นักเรียน นักศึกษาหญิง ระดับชั้น ม.4  - ปริญญาตรี
        2. เป็นผู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเรียบร้อย
        3. ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก
        4. ผู้ปกครองเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง
        5. นำรูปถ่ายนักเรียน – นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  

   4. เงื่อนไขการชำระเงินค่าบำรุงและการบริการ
         - ชำระเป็นรายเทอม  ภายในสัปดาห์แรกที่เข้าพัก

   5. การพักชั่วคราว

         - กรณีที่พักน้อยกว่า 1 สัปดาห์  ชำระเป็นรายวัน  มากกว่า 1 สัปดาห์ ชำระเป็นรายเดือน

   6. การจองที่พัก

         - ผู้ประสงค์จะจองที่พัก กรุณามัดจำค่าจองที่พัก เป็นเงิน 5,000 บาทภายในวันเวลาที่ทางหอพักกำหนด

   7. เครื่องใช้ที่ต้องนำมา

      
 1. เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย – ของใช้ส่วนตัว
         2. ผ้าห่ม หมอน (หมอนข้างไม่ได้) – ผ้าปูที่นอน (เตียงเดี่ยว) และปลอกหมอน 2 ชุด
         3. ไม้แขวนเสื้อที่มีตัวหนีบ จำนวน 2 โหล
         4. แก้วน้ำ จาน ชาม และช้อนส้อม

    8. ระเบียบการทั่วไป

       
1. ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของหอพักอย่างเคร่งครัด แสดงความเคารพ และมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่              มีปฏิสัมพันธ์อันดีและมีมารยาทงามกับทุกคน
          2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นกุลสตรี
          3. ร่วมฟังโอวาทตอนเย็น และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหอพักจัดขึ้น
          4. พึงใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตามเวลาที่กำหนด คือ ภายในเวลา 21.30 น.
          5. เพื่อใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนและทบทวนบทเรียนให้มากที่สุด
          6. เงินและทรัพย์สินมีค่าควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากสูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
          7. การเข้า – ออกหอพัก
              7.1 ผู้ปกครองเป็นผู้รับส่งด้วยตนเอง ในช่วงเวลาเปิด – ปิดภาคเรียนหากไม่สามารถมาได้
                    กรุณาแจ้งซิสเตอร์อธิการิณี โดยตรง
              7.2 เวลาปิดหอพัก 06.00 น. เวลาปิดหอพัก 20.30 น. เพื่อความปลอดภัย
                     และรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องตรงต่อเวลาที่กำหนด
                     หากมีกิจจำเป็นต้องแจ้งให้อธิการิณีทราบล่วงหน้าทุกครั้ง
              7.3 การพักค้างแรมนอกหอพัก ต้องเป็นผู้ปกครองให้อนุญาต และเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
                     ผู้พักค้างแรมนอกหอพัก จะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

    9. การเยี่ยมเยียน

           1. เมื่อญาติพี่น้อง หรือเพื่อนแจ้งความประสงค์แก่ผู้เฝ้าประตูแล้ว กรุณารอพบตามบริเวณที่จัดไว้ด้านนอก
           2. หากจำเป็นเข้าในอาคารหอพัก ต้องได้รับอนุญาตก่อน และให้อยู่เฉพาะบริเวณชั้นล่างเท่านั้น

     10.การรักษาพยาบาล

           1. หอพักมียาสามัญประจำบ้านไว้บริการ กรณีเจ็บป่วยมากจะนำส่งโรงพยาบาล และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ
           2. ค่ารักษาพยาบาล ผู้พักจะเป็นผู้จัดสรรเอง

    11.ข้อห้าม

        - ห้ามรบกวนหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้วยเสียงดังเกินควร หรือจากเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท       
        - ห้ามนำของผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในหอพัก
        - ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณหอพัก
        - ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
        - ห้ามนำหนังสือการ์ตูนทุกประเภทหรือสื่อไม่สร้างสรรค์ทุกชนิด เข้ามาในหอพัก
        - ห้ามนำหมอนข้าง ตุ๊กตาเข้ามาใช้ในหอพัก
        - ห้ามบริโภคอาหาร – ขนม – เครื่องดื่มบนห้องพัก
        - ห้ามแต่งกายด้วยชุดที่ไม่สุภาพเรียบร้อยตามข้อตกลงก่อนเข้าพัก
        - ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้า / เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในหอพัก