วารสารเครือ ธมอ.

น.ร. นารีวุฒิจาริกแสวงบุญวัดคาทอลิก กทม.

เช้า 12 กันยายน 2557 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน โดยการนำของ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้นำนักเรียนจาริกแสวงบุญ วัดซางตาครู้ส วัดกาลหว่าร์ วัดมหาไถ่ซอยร่วมฤดี

พิธีต้อนรับ และแสดงความเคารพพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2014 เราชาวนารีวุฒิทุกคนมีความยินดีที่ได้ต้อนรับพระธาตุของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 องค์ คือ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ที่ได้อัญเชิญมาท่ามกลางพวกเรา

ต้อนรับพระธาตุนักบุญผู้ยิ่งใหญ่...ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2014 ตัวแทนหมู่คณะซิสเตอร์นารีวุฒิ ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้มีโอกาสได้ไปร่วมต้อนรับพระธาตุพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 และนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ที่ได้มาเยือนสังฆมณฑลราชบุรีของเรา