วารสารเครือ ธมอ.

เยาวชนรับการอบรมที่ศูนย์ญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2014 ณ สำนักงานมูลนิธินาโกลี ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เยาวชนธิดารักษ์จอมทอง ได้เข้าร่วมรับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สานพลังธรรมชาติ สู่ความเข้มแข็งสตรีปกาเกอะญอ” ครั้งที่ 1

น.ว. ทัศนศึกษา ม.3

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2014 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง คุณครูประจำชั้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) เทคโนธานี ปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชุน)

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนนารีวุฒิ ป.1-ม.6

23 สิงหาคม 2557 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนนารีวุฒิ ชั้น ป.1 - ม.6 โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จำนวน 7 คน มาจัดกิจกรรมฟื้นฟุูจิตใจนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น

ฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่าระดับแขวง

16-17 สิงหาคม 2014 คณะกรรมการศิษย์เก่าระดับแขวง  ผู้แทนศิษย์เก่าจากแต่ละบ้าน จำนวน 22 ท่าน และซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบศิษย์เก่า 5 ท่าน ร่วมประชุมรายงานประจำปี และฟื้นฟูจิตใจของศิษย์เก่าที่บ้าน สเตลลา มารีส  ชะอำ