วารสารเครือ ธมอ.

พิธีต้อนรับ และแสดงความเคารพพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2014 เราชาวนารีวุฒิทุกคนมีความยินดีที่ได้ต้อนรับพระธาตุของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 องค์ คือ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ที่ได้อัญเชิญมาท่ามกลางพวกเรา

ต้อนรับพระธาตุนักบุญผู้ยิ่งใหญ่...ฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2014 ตัวแทนหมู่คณะซิสเตอร์นารีวุฒิ ครูและนักเรียนคาทอลิก ได้มีโอกาสได้ไปร่วมต้อนรับพระธาตุพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 และนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ที่ได้มาเยือนสังฆมณฑลราชบุรีของเรา

เยาวชนรับการอบรมที่ศูนย์ญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2014 ณ สำนักงานมูลนิธินาโกลี ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เยาวชนธิดารักษ์จอมทอง ได้เข้าร่วมรับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”สานพลังธรรมชาติ สู่ความเข้มแข็งสตรีปกาเกอะญอ” ครั้งที่ 1