วารสารเครือ ธมอ.

รับกางเขน

ตุริน (อิตาลี)  วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 ที่มหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้มีพิธีมอบกางเขนธรรมทูตครั้งที่ 145  ตามประเพณีซึ่งคุณพ่อบอสโกได้เริ่มไว้เมื่อครั้งส่งธรรมทูตชุดแรกไปที่ปาตาโกเนีย

ชมรมยุวธรรมทูต

16-17 ตุลาคม 2557/2014   ชมรมยุวธรรมทุตโรงเรียนนารีวุฒิ โดยมีซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง  คุณครูพรพรรณ  ทองอำไพ  และคุณครูกรนุช  เจริญผล    ได้นำนักเรียนยุวธรรมทูตระดับประถม  และระดับมัธยม  จำนวน 45 คน   ศึกษาจิตตารมณ์การเป็นธรรมทุตน้อย ๆ

น.ร. นารีวุฒิจาริกแสวงบุญวัดคาทอลิก กทม.

เช้า 12 กันยายน 2557 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน โดยการนำของ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้นำนักเรียนจาริกแสวงบุญ วัดซางตาครู้ส วัดกาลหว่าร์ วัดมหาไถ่ซอยร่วมฤดี

พิธีต้อนรับ และแสดงความเคารพพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2014 เราชาวนารีวุฒิทุกคนมีความยินดีที่ได้ต้อนรับพระธาตุของนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 องค์ คือ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 ที่ได้อัญเชิญมาท่ามกลางพวกเรา