ปัสกาหมู่คณะหัวหมาก Happy Easter

หมู่คณะหัวหมากร่วมฉลองปัสกาในพิธิบูชาขอบพระคุณพร้อมกับพี่น้องสัตบุรุษวัดแม่พระนิรมล หัวหมาก โดยมีคุณพ่อ นภพล ยอแซฟ เป็นประธานในพิธี

ย้อนรอยพระศาสนจักรไทย

สายน้ำแห่งพระเมตตา จากอาสนวิหารอัสสัมชัญ สู่วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 11 คน สมาชิกจากบ้านโป่ง บ้านศาลาแดง บ้านมารีย์ฯ สามพราน และบ้านหัวหมาก ได้ร่วมงานย้อนรอยพระศาสนจักรไทยสายน้ำแห่งพระเมตตา วันที่ 5 มีนาคม 2016

นารีวุฒิ...จาริกแสวงบุญ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จัดให้มีการจาริกแสวงบุญ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

จาริกแสวงบุญโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2016 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน นำครูนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 คน จาริกแสวงบุญโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ วัดอัสสัมชัญกรุงเทพฯ

นวดอาสา

26 กุมภาพันธ์ 2559 ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน และอาจารย์นพพร ชายหอมรส พร้อมกับครูและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้นำผู้ช่วยแพทย์แผนไทยผู้บกพร่องทางการมองเห็นของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

สื่อสาร ธมอ.

วารสารเครือ ธมอ.