ประกวดออกแบบ โลโก้ และประพันธ์เพลง

“ครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้ง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 1872-2022”
ประกวดออกแบบโลโก้ และประพันธ์เพลง
ประกวดออกแบบโลโก้ "ครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
ประกวดประพันธ์เพลง "ครบรอบ 150 ปี ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์