พิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม

01

วันที่ 29 มิถุนายน 2022  โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมฉลองพระสันตะปาปา  ประมุขผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธี  นับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนได้ต้อนรับผู้ใหญ่ฝ่ายพระศาสนจักรในวันฉลองที่มีความหมายนี้

โอกาสนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม   และพิธีเข้ารับตำแหน่งของ นางสาวปาจรีย์  แก้วสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  ในตำแหน่งประธานนักเรียน รวมทั้งสมาชิกในคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นทางการ  เพื่อพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2565  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *