DonBosco6-(19) ประวัตินักบุญยวง บอสโก
 ผู้สถาปนาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
(ซิสเตอร์ซาเลเซียน) 

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
Daughters of Mary Help of Christians
(ซิสเตอร์ซาเลเซียน)

 

 

นักบุญยวงบอสโก พระสงฆ์ผู้ได้รับสมญานามว่า “บิดา และอาจารย์ของเยาวชน”   ท่านถือกำเนิดมาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ปี  1815  กรุงตุริน ประเทศอิตาลี  ท่านได้รับศีลบวชเมื่อปี ค.ศ.1841  ด้วยพลังใจจากความฝันเมื่ออายุ 9 ขวบ ที่ชี้หนทางชีวิตที่พระเป็นเจ้า ต้องการให้ท่านอุทิศตนแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง   อาศัยพรสวรรค์ที่พระประทานให้ และการมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองของท่านตั้งแต่ยังเยาว์วัย   ท่านได้เริ่มรวบรวมเด็ก ๆ  จากที่ต่างๆ  และจัดให้มีการละเล่นสนุกสนาน ร้องเพลง เรียนคำสอน ร่วมพิธีทางศาสนา และให้ความรู้ด้านอาชีพ  สิ่งเหล่านี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะสมัยนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับการที่พระสงฆ์จะใช้เวลาเพื่ออยู่กับเด็ก ๆ   แต่ในที่สุดปี 1846 อาศัยความช่วยเหลืออย่างอัศจรรย์ของพระมารดา ท่านได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งพร้อมกับโรงนาเก่าๆ   ท่านกับเด็กๆ ช่วยกันซ่อมแซมให้ดีขึ้น  ที่นี่เองได้กลายเป็นศูนย์เยาวชนแห่งแรก  ทีละเล็กทีละน้อย  ท่านได้รับเด็กกำพร้า เด็กยากจนไร้ที่พักอาศัย มาอยู่ที่นี่กับท่าน ให้อาหาร เสื้อผ้า สอนอาชีพ หางานให้ทำ โดยมุ่งให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคนดี รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต  ท่านสู้ทนความยากลำบากทุกชนิด เพื่อสิ่งเดียวคือ ให้พวกเขาเอาวิญญาณรอด ท่านยึดหลักที่ว่า “กันดีกว่าแก้”  หรือ “ระบบป้องกัน” กล่าวคือ ให้การอบรม ปลูกฝังคุณธรรมความดีแก่เยาวชน โดยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด อยู่กับพวกเขาเหมือนพ่อ พี่ และ เพื่อน สร้างปัญญาและน้ำใจให้รู้จักเลือกกระทำสิ่งที่ดีงาม แทนที่จะปล่อยให้เขาตกในความผิดแล้วมาแก้กันทีหลัง

ปี 1859 ท่านนักบุญได้ตั้งคณะนักบวชชื่อว่า คณะซาเลเซียน ขึ้นเพื่อเอาใจใส่ดูแลเยาวชนต่อไป ด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือ “ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นไม่ต้องการ” ทั้งนี้อาศัยความช่วยเหลือของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ พระนางได้ทรงเป็นมารดาและเป็นผู้นำท่านให้ก้าวไปทีละก้าวในภารกิจนี้ โดยอาศัยภาพนิมิตต่าง ๆ

เมื่อนักบุญยวงบอสโกได้ตั้งคณะนักบวชซาเลเซียนชายแล้ว มีบุคคลสำคัญหลายคนแนะนำให้ท่านตั้งคณะนักบวชหญิงด้วย เพื่อกระทำความดีแก่เด็กหญิง ครั้งนั้นขณะที่ท่านกำลังสวดภาวนาขอความสว่างจากเบื้องบน คิดพิจารณาถึงโครงการใหม่นี้ พระเป็นเจ้าก็ได้ทรงแสดงน้ำพระทัยของพระองค์โดยทางนิมิตฝันคือในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1862  ท่านฝันเห็นเด็กหญิงจำนวนมากกำลังเล่นกันอยู่ที่ลานแห่งหนึ่งในเมืองตุริน พอเห็นท่านเดินผ่านมา เด็กเหล่านั้นต่างก็กรูกันเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลัง ขอร้องให้ท่านคิดถึงพวกเขาด้วย เพราะยังไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พวกเขาเลย  ท่านรู้สึกสองจิตสองใจ ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร  ในบัดดลนั้นเอง มีสตรีงดงามผู้หนึ่งประจักษ์มาต่อหน้าท่าน  กล่าวอย่างอ่อนหวานว่า “จงเอาใจใส่ดูแลเด็กเหล่านี้ด้วย เพราะเขาก็เป็นลูกของแม่เหมือนกัน” แล้วภาพนั้นก็อันตรธานหายไป

ตั้งแต่นั้นมานักบุญยวงบอสโกก็คิดที่จะจัดตั้งคณะนักบวชหญิง โดยแน่ใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าและพระมารดามารีย์ เพื่อให้ดูแลอบรมเด็กหญิงตามจิตตารมณ์เดียวกันกับคณะซาเลเซียนฝ่ายชาย คณะซิสเตอร์ใหม่นี้ จะเป็นเสมือนอนุสาวรีย์ทรงชีวิตแห่งความกตัญญูของท่านต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน สำหรับพระคุณต่างๆ มากมายที่ท่านได้รับจากพระนาง

ในปี 1864  นักบุญยวงบอสโกได้ไปที่มอร์เนเซ  ที่นั้นเอง ท่านได้พบกับมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ซึ่งพระมารดาทรงเตรียมไว้ให้เป็นศิลาฤกษ์ของอนุสาวรีย์นี้  น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9  ได้มีพระดำรัสกับท่านในเดือนมิถุนายน ปี 1871 ว่า “เราคิดว่า โครงการของคุณพ่อเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ซิสเตอร์คณะนี้ จะต้องมีจุดประสงค์สำคัญในการอบรมและให้การศึกษาแก่เด็กหญิง เช่นเดียวกับที่ซาเลเซียนกำลังกระทำกับเด็กชาย”  ดังนั้น ในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1872 เยาวชนหญิงชาวมอร์เนเซ ซึ่งมีมาเรีย มัสซาแรลโล พร้อมกับเพื่อนรวม 15 คน ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชต่อหน้าพระสังฆราชและนักบุญยวงบอสโกผู้ตั้งคณะ และได้รับชื่อว่า “คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” (ธ.ม.อ.)