การถักโครเชท์
ความเป็นมา
	 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซิสเตอร์นิรมล เจียมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 ได้ประสานงานร่วมกับ นางจุฑารัตน์ ฉิมวงษ์ หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามพรานเพื่อ
 จัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลทุกระดับการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
 ให้กับคนพิการทางสายตา โดยนำครูของทางศูนย์ฝึกอาชีพ ฯ จำนวน 3 ท่าน เข้ารับการอบรมครูกศน.
  และดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานในทุกระดับการเรียน และทาง 
 หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสามพราน ได้จัดหาสื่อต่าง ๆ เพื่อนำใช้ในการเรียนการสอน 
 รวมทั้งจัดให้มีการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนให้กับคนพิการทางสายตา โดยแยกจากคนปกติ
	นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ นางสาวสาวิตรี มุมสิน  ครูอาสาสมัคร ประจำพื้นที่ ต.ไร่ขิง 
 ดูแลประสานงานในเรื่องต่าง ๆ กับทางศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาอีกด้วย และในปี 
 พ.ศ. 2538 ได้ร่วมกับทางศูนย์ฯ จัดการศึกษาสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนพิการทางสายตา
 วิชาการถักโครเชท์, การถักนิ้ตติ้ง และวิชาการนวดแผนไทยโบราณ หลักสูตรละ 250 ชั่วโมง เพื่อให้คนพิการ 
 ทางสายตาสามารถประกอบอาชีพได้

	หลักสูตรวิชา   ถักโครเชท์ 1           
 	  เนื้อหารายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถักโครเชท์
	   1. ผู้เรียนรู้วิธีเลือกขนาดของด้ายและเข็มถักโครเชท์ ชนิดที่เหมาะ กับชิ้นงาน
	   2. ผู้เรียนสามารถจับเข็ม ด้าย และขึ้นต้นลูกโซ่ได้ถูกต้อง
	   3. ผู้เรียนรู้จักอักษรย่อและ สัญลักษณ์ลายสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง

	หลักสูตรวิชา  การถักโครเชท์ 2
	   เนื้อหารายวิชา การถักกล่องทิชชู ผู้เรียนสามารถถักกล่องทิชชูได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

	หลักสูตรวิชา   การถักโครเชท์ 3
	   เนื้อหารายวิชา การถักผ้าคลุมไหล่ ผู้เรียนสามารถถักผ้าคลุมไหล่ได้อย่าง น้อย 1 ผืน

	หลักสูตรวิชา   การถักโครเชท์ 4 
	   เนื้อหารายวิชา การถักผ้าสไบ ผู้เรียนสามารถถักผ้าสะไบได้อย่าง น้อย 1 ผืน 

	หลักสูตรวิชา   การถักโครเชท์ 5
	   เนื้อหารายวิชา ผืนถักวางกลางโต๊ะ ผู้เรียนสามารถถักผืนผ้าวางกลางโต๊ะได้ อย่างน้อย 1 ชิ้น

ย้อนกลับ
 การฝึกทักษะการถักโครเชท์ 
	 
กำลังทำผ้าพันคออยู่ค่ะ...
กำลังถักผ้าสใบอยู่ค่ะ...
กำลังถักที่สวมกล่องทิชชูค่ะ...
อ่านลายแล้วก็ถักงานไปด้วย..
   
  

	หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน การถักนิตติ้ง
	หลักสูตรวิชา การถักนิตติ้ง 1 
	   เนื้อหารายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถักนิตติ้ง	
	   1. รู้จักอักษรย่อสำหรับใช้ในการถักนิตติ้ง และนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้
	   2. รู้จักวิธีถักเบื้องต้น และสามารถ ปฏิบัติจริงได้ถูกต้อง

	หลักสูตรวิชา การถักนิตติ้ง 2
	   เนื้อหารายวิชา วิธีถักนิตติ้งลายต่าง ๆ	
	   1.รู้จักลายต่าง ๆ ในการถักนิตติ้ง
	   2.ผู้เรียนสามารถถักลายนิตติ้ง ตามที่กำหนดได้ อย่างน้อย 5 ลาย จาก 7 ลาย
	
	หลักสูตรวิชา การถักนิตติ้ง 3 
	   เนื้อหารายวิชา วิธีถักผ้าพันคอ ผู้เรียนสามารถถักผ้าพันคอได้ อย่างน้อย 1 ประเภท
	
	หลักสูตรวิชา การถักนิตติ้ง 4 
	   เนื้อหารายวิชา วิธีถักเสื้อกั๊ก ผู้เรียนสามารถถักเสื้อกั๊กได้อย่างน้อย 1 ตัว
	
	หลักสูตรวิชา การถักนิตติ้ง 5
	   เนื้อหารายวิชา วิธีถักชุดเด็กอ่อน ผู้เรียนสามารถถักชุดเด็กอ่อนได้อย่างน้อย 2 ชิ้นจาก 4 ชิ้น


     ผลงานที่นักเรียนได้ทำไม่เพียงแต่เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เท่านั้น ยังสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝีมือเป็นที่นิยม      
   เป็นอย่างมาก และจากการเพียรพยายามฝึกฝน พัฒนางานฝีมือมาโดยตลอดจึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
   โดยผลงานชิ้นนี้ได้ปรากฎให้เห็นในงานการแข่งขันผีมือคนพิการ ครั้งที่ 1 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้น ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2546 
   เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศอินเดีย โดยมีพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธี 
   โดยในปีนี้มีนางสาวสมสรวง กองเงิน ได้รับรางวัลที่ 2 ของการถักนิตติ้ง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2548 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2548 ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยในปีนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับรางวัล จากการแข่งขันในประเภทของงานต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 สาขางานถักไหมพรม คือ นางสาวสมสรวง กองเงิน 2. รางวัลที่ 2 สาขางานถักไหมพรม คือ นางสาววิไลพร คุ้มสุพรรณ 3. รางวัลที่ 1 สาขางานร้อยลูกปัด คือ นางสาวพนารัตน์ ศรีสวัสดิ์ 2. รางวัลที่ 2 สาขางานถักลูกไม้ คือ นางสาวกาญจนา คำบุบผา